Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

1. Kategorie warcabowe.
Zawodnicy mogą zdobywać, osobno w każdej wersji warcabowej, następujące kategorie w kolejności od najniższej do najwyższej:
1.1. V (piątą)
1.2. IV (czwartą)
1.3. III (trzecią)
1.4. II (drugą)
1.5. I (pierwszą)

2. Tytuły warcabowe.
Niezależnie od wersji warcabów (w każdej osobno) zawodnicy mogą zdobywać tytuły warcabowe, które są wyżej klasyfikowane niż kategorie. Mamy tytuły krajowe PZWarc (przyznawane przez Polski Związek Warcabowy, na zasadach określonych w Kodeksie Warcabowym) i tytuły międzynarodowe FMJD (przyznawane odrębnymi przepisami przez Światową Federację Warcabową). Zdobyć można następujące tytuły, od najniższego do najwyższego:
2.1. K (kandydat na mistrza krajowego, kandydatka na mistrzynię krajową)
2.2. M (mistrz krajowy, mistrzyni krajowa)
2.3. AM (arcymistrz krajowy, arcymistrzyni krajowa)
2.4. MF (mistrz FMJD, mistrz federacji), MFF (mistrzyni FMJD, mistrzyni federacji)
2.5  MI (mistrz międzynarodowy), MIF (mistrzyni międzynarodowa)
2.6. GMI (arcymistrz międzynarodowy), GMIF (arcymistrzyni międzynarodowa)

3. Zasady zdobywania kategorii.
3.1. Kategorie zawodnicy zdobywają na podstawie wypełnienia określonych norm punktowych za wynik w turnieju.
3.2. Podstawą do uznania normy jest wynik kategoriowy zawodnika, wyliczony na podstawie poniższego wzoru:
Wk=Wśr+(4/(n+1))*(Zw-Por)
gdzie:
Wk - wynik kategoriowy;
Wśr - średnia waga punktowa (liczona z sumy wag przeciwników i własnej ocenianego zawodnika);
n - ilość rozegranych partii
Zw - ilość partii wygranych
Por - ilość partii przegranych
W obliczeniach Wk wynik ułamkowy zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. Dla ułatwienia obliczeń można skorzystać z tabeli (patrz Dodatek, Tabela I, Obliczenia norm na kategorie), w której przeliczono część wzoru:
4/(n+1))*(Zw-Por)
3.3. Dla potrzeb ustalenia normy na kategorię, przypisuje się każdej kategorii, tytułowi krajowemu PZWarc oraz tytułowi międzynarodowemu FMJD określoną wagę punktową. Zawodników zagranicznych bez tytułów międzynarodowych nie uwzględnia się. Wagi punktowe prezentowane są w poniższej tabeli.

WAGI PUNKTOWE
KATEGORIA KOBIETY MĘŻCZYZNA TYTUŁ KOBIETY MĘŻCZYZNA
bez kategorii 9 9 K 18 21
V 10 11 M 20 23
IV 11 13 AM 21 24
III 12 15 MF 21 24
II 14 17 MI 22 25
I 16 19 GMI 24 27


3.4. Za wypełnienie normy na kategorię uważa się uzyskanie wyniku (Wk) równego wadze punktowej określonej kategorii, pod warunkiem:
3.4.1. przy normach na kategorie V i IV: zdobycia minimum 25% możliwych punktów oraz rozegrania minimum 7 partii z 5-cioma różnymi przeciwnikami;
3.4.2. przy normach na kategorie III: zdobycia minimum 25% możliwych punktów i rozegrania minimum 7 partii z 5-cioma różnymi przeciwnikami;
3.4.3. przy normach na kategorie II i I: zdobycia minimum 25% możliwych punktów i rozegrania minimum 7 partii z 5-cioma różnymi przeciwnikami.
3.5. Do uzyskania kategorii V, IV, III, II wystarczy jednokrotne wypełnienie normy. Dla zdobycia kategorii I należy dwukrotnie wypełnić normę.
3.6. Normy mogą być zaliczone również w turniejach które nie są rozgrywane z zachowaniem oficjalnego tempa gry określonego w artykule 6 Oficjalnego Regulaminu Zawodów. Spełnione muszą być jednak następujące minimalne wymagania dotyczące tempa gry w turnieju:
3.6.1. normy na kategorie V, IV mogą być zdobywane w turniejach z tempem gry minimum 20 min. na zawodnika (15 minut w wersji 64);
3.6.2. normy na kategorie III mogą być zdobywane w turniejach z tempem gry minimum 45 min. na zawodnika (20 minut w wersji 64);
3.6.3. normy na kategorie II, I mogą być zdobywane w turniejach z tempem gry minimum 60 min. na zawodnika i obowiązkowym zapisie partii (30 minut w wersji 64).
3.7. W obliczeniach nie uwzględnia się partii wygranych walkowerem.

 

4. Zasady zdobywania norm na tytuły i tytułów
4.1. Do ustalania norm na tytuły uwzględnia się jedynie partie rozegrane z zawodnikami klasyfikowanymi, czyli znajdującymi się na liście rankingowej A, B lub N (nieaktywnych). Nie uwzględnia się partii wygranych walkowerem oraz partii rozegranych w tempie innym niż określonym w Rozdz. II (Oficjalny Regulamin Zawodów), art. 6. Do obliczeń przyjmuje się dane zawodników na dzień rozpoczęcia turnieju.
4.2 Celem ustalenia wyniku koniecznego do zdobycia tytułu PZWarc. ustala się średni ranking z ocenianych partii z uwzględnieniem rankingu własnego. Jeżeli zawodnik nie posiada rankingu własnego (nie znajduje się na liście rankingowej A, B lub N) przyjmuje się w to miejsce wartość 2100 (1950 dla kobiet)
4.3. Na podstawie obliczonego średniego rankingu i tabeli (patrz Dodatek, Tabela III Kategorie turniejów) ustala się kategorię turnieju dla ocenianego zawodnika.
4.4. Na podstawie ustalonej kategorii turnieju i liczby partii ocenianych z  tabeli przeliczeniowej (patrz Dodatek, Tabela IV) odczytuje się normę punktową dla określonego tytułu. Do ustalenia normy konieczne jest rozegranie minimum 7 ocenianych partii.
4.5. By wypełniona norma mogła być uznana muszą być dodatkowo spełnione następujące kryteria:
4.5.1. należy spełnić kryterium minimalnej liczby przeciwników z partii z rankingiem minimum 2200 (2050 dla kobiet) z listy rankingowej A, B lub N. Minimum to jest zależne od liczby partii i jest pokazane w dolnym wierszu tabeli przeliczeniowej (patrz Dodatek, Tabela IV)
4.5.2. w przypadku turniejów rozegranych systemem szwajcarskim - należy wyprzedzić w turnieju lub podzielić miejsce (to znaczy uzyskać jednakową liczbę punktów niezależnie od wartościowania):
4.5.2.1. 3 zawodników z rankingiem min. 2300 w przypadku normy arcymistrzowskiej (2150 dla arcymistrzyni);
4.5.2.2. 3 zawodników z rankingiem min. 2250 w przypadku normy mistrzowskiej (2100 dla mistrzyni);
4.5.2.3. 3 zawodników z rankingiem min. 2200 w przypadku normy na kandydackiej (2050 dla kandydatki).
4.5.3.  przy określaniu limitów w punkcie 4.5.2 można zastosować następujące przeprzeliczenia:
4.5.3.1. 3 zawodników z 2200 (2050 u kobiet) może zastąpić jednego z 2250 (2100 u kobiet)
4.5.3.2. 3 zawodników z 2250 (2100 u kobiet) może zastąpić jednego z 2300 (2150 u kobiet)
4.6. Określony tytuł krajowy (międzynarodowe określają przepisy FMJD) można zdobyć po dwukrotnym wypełnieniu normy na niego i osiągnięciu wymaganego minimum rankingowego na liście rankingowej A w jednym z okresów obliczeniowych. Minimum rankingowe na poszczególne tytuły to: AM - 2400, M - 2325, KM - 2250 (dla kobiet o 150 punktów mniej). Limit rankingowy do uzyskania tytułu może zostać obniżony o 50 punktów jeżeli łączna ilość rozegranych partii w turniejach w których zawodnik wypełnił normy wyniosła 40.
4.7. Postępowanie w sytuacji, w której zawodnik w turnieju uzyskał normę na tytuł z przekroczeniem o dwie lub więcej norm określa tabela osiągniętych norm i tytułów (patrz Dodatek, Tabela II). Jeżeli zawodnik z I kategorią wypełni normę arcymistrzowską otrzymuje K (tytuł kandydata na mistrza krajowego), a kandydat w takiej sytuacji M (tytuł mistrza krajowego) – obaj bez konieczności zdobywania minimum rankingowego.
4.8. Dla tytułów w wersji 64 kryteria rankingowe określone w artykułach 4.5 i 4.6 są obniżone o 75 punktów.

5. Tytuły i kategorie zdobywane za wynik
5.1. Niezależnie od reguł zdobywania tytułów i kategorii określonych wcześniej zawodnicy mogą otrzymać kategorię bądź tytuł „z urzędu” za osiągnięty wynik co zostało zaprezentowane w tabeli: „Kategorie i tytuły za wynik” (patrz Dodatek, Tabela V)
5.2. By kategoria / tytuł wynikające z tabeli „Kategorie i tytuły za wynik” mogły zostać uznane muszą być spełnione następujące dodatkowe warunki:
5.2.1. tempo gry musi być zgodne z wymaganym dla danej kategorii/tytułu;
5.2.2. należy wyprzedzić minimum trzech zawodników z kategorią/tytułem minimum równą ze zdobywaną (przykładowo: by zatwierdzić pierwszą kategorię należy wyprzedzić minimum trzech zawodników z pierwszą lub wyższą kategorią [np. 2 jedynki i mistrza itp.])

6. Wymagania wobec turniejów oraz procedura nadawania kategorii i tytułów.
6.1. Wszystkie kategorie i tytuły są odnotowywane przez Komisję Techniczną PZWarc w Centralnym Rejestrze w miarę bieżącego spływu dokumentów, po weryfikacji  i zatwierdzeniu wyników turnieju, a listy rankingowe kwartalnie.
6.2. Kategorie mogą być zdobywane wyłącznie w turniejach które:
6.2.1. są prowadzone przez sędziego z ważną licencją PZWarc,
6.2.2. zostały przeprowadzone zgodnie niniejszym kodeksem
6.2.3. kategorię I (lub normę na tą kategorię) można zdobyć wyłącznie w turniejach rozgrywanych jako zawody sportu kwalifikowanego (wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać licencje zawodnicze w rozumieniu Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym)
6.3. Tytuły mogą być zdobywane wyłącznie w turniejach które:
6.3.1. są prowadzone przez sędziego z ważną licencją PZWarc,
6.3.2. zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym kodeksem
6.3.3. są zawodami sportu kwalifikowanego (wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać licencje zawodnicze w rozumieniu Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym)
6.3.4. zawody zostały zgłoszone do PZWarc 21 dni przed ich rozpoczęciem
6.4. Sędzia główny jest zobowiązany do ogłoszenia uzyskanych w turnieju norm na kategorie i tytuły.
6.5. Sędzia ma obowiązek przekazać dokumentację turniejową (plik turniejowy i sprawozdanie) do Komisji Technicznej PZWarc i Zarządu PZWarc najpóźniej 7 dni po zakończeniu zawodów.
6.6. Kategorie i tytuły obowiązują z chwilą zatwierdzenia turnieju w Centralnym Rejestrze, który jest na bieżąco uaktualniany.