Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

W dniu 24.04.2010 od godz. 12.00 w Domu Wczasowym "Giewont", ul. Budzowa 3b, 34-531 Murzasichle odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Warcabowego.
W WZD udział wzięło 19 delegatów oraz członkowie zarządu PZWarc. W związku z powyższym zgromadzenie zostało uznane za prawomocne. Uchwalono porządek obrad. Do proponowanego przez Zarząd porządku dodano punkt "Zmiany w Kodeksie Warcabowym".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza.
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 5. Uchwała w sprawie zmian w Kodeksie Warcabowym.
 6. Sprawozdanie z działalności zarządu za 2009 rok.x
 7. Roczne sprawozdanie finansowe PZWarc.x
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Sprawozdanie Kolegium Sędziowskiego.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Uchwała w sprawie absolutorium.
 12. Dyskusja (sprawy różne).
 13. Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Na przewodniczącego obrad wybrano Tadeusza Kosobudzkiego, a na sekretarza Marcina Grzesiaka.

Ad. 4. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Stefan Polny oraz Maria Bakuła.

Ad. 5. Zmiany w Kodeksie Warcabowym. Dyskusja dotyczyła zmian w części dotyczącej Kolegium Sędziów oraz nadawania kategorii i tytułów za miejsce.

Ostateczny kształt przyjętych zapisów:

Rozdział IV
Sędziowie

STARE BRZMIENIE

5.3.12.Przygotowanie raz do roku na Konferencję Sędziów sprawozdania ze swojej działalności.

NOWE BRZMIENIE

5.3.12.Przygotowanie raz do roku na Konferencję Sędziów i Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc sprawozdania ze swojej działalności.
5.3.13.W przypadku nierealizowania przez Kolegium Sędziów zadań określonych powyżej Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc ma prawo zawiesić Kolegium Sędziów i wyznaczyć kuratora.
5.3.14.Kurator posiada wszystkie kompetencje Kolegium Sędziów i powinien w okresie 90 dni zorganizować nowe wybory Kolegium Sędziów.

Rozdział VII
Kategorie i tytuły

STARE BRZMIENIE

5.1.Niezależnie od reguł zdobywania tytułów i kategorii określonych wcześniej zawodnicy mogą otrzymać kategorię bądź tytuł "z urzędu" za osiągnięty wynik co zostało zaprezentowane w tabeli: "Kategorie i tytuł za wynik" (patrz Dodatek, Tabela V)

NOWE BRZMIENIE

5.1.Niezależnie od reguł zdobywania tytułów i kategorii określonych wcześniej zawodnicy mogą otrzymać kategorię bądź tytuł "z urzędu" za osiągnięty wynik co zostało zaprezentowane w tabeli: "Kategorie i tytuł za wynik" (patrz Dodatek, Tabela V) pod warunkiem zdobycia 40% punktów w danym turnieju.
5.2.3.Jeżeli zawodnik nie spełni punktu 5.2.2 otrzymuje kategorię (lub tytuł) o jeden stopień niższą niż w tabeli.

Ad. 6. Prezes Tadeusz Kosobudzki w imieniu zarządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Związku Warcabowego za 2009r.

Ad. 7. Skarbnik Maria Bakuła przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2009r.

Ad. 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Artymowicz przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Polskiego Związku Warcabowego wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Ad. 9. Nie przedstawiono sprawozdania z działalności Kolegium Sędziowskiego.

Wszystkie pozostałe sprawozdania są załączone do protokołu.

Ad. 10. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami, w której udział brali między innymi: Zbigniew Myszuk oraz Jan Artymowicz. Na wniosek Zbigniewa Myszuka dokonano poprawki w sprawozdaniu merytorycznym.

Ad. 11. Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi.

Ad. 12. W wolnych wnioskach dyskutowano na następujące tematy:

 1. Sprawa zawieszenia Mateusza Piątka.
 2. Sposób informowania klubów o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZWarc (Jan Mamet).
 3. Podział Polski na makroregiony oraz odznaczenia dla warcabistów (Jan Artymowicz i Ryszard Chącki).
 4. Tak jak w warcabach 100-polowych wprowadzenie do kalendarza PZWarc Mistrzostw Polski Szkół w warcabach 64-polowych(Jan Mamet).
 5. Zmiana Kodeksu Warcabowego w zakresie nadawania kategorii i tytułów za miejsce (Jan Mamet, Marcin Grzesiak).
 6. Rozliczenie w ewidencji turniejów nie rozliczonych przez Komisję Techniczną.
 7. Opracowanie przez Zarząd spójnego regulaminu finansowego.
 8. Składek i opłat - wpisowe w turniejach PZWarc oraz ewentualne inne opłaty pobierane od zawodników startujących w turniejach (Ryszard Chącki, Stanisław Urbanek, Stefan Polny).
 9. Rozwiązanie Kolegium Sędziów i powołania kuratora.
 10. Walne Zgromadzenie PZWarc odrzuciło propozycje uchwał w następujących kwestiach:
  · Zmiana nazewnictwa wszystkich grup młodzieżowych na "juniorzy".
  · Przeznaczenie 100% kwoty wpisowego dla bezpośredniego organizatora imprezy.
  · Obciążenie zawodników i klubów dodatkowymi składkami.

Ad. 13. Delegaci przyjęli uchwałę Komisji Uchwał i Wniosków (w załączeniu).

Ad.14 Wyczerpawszy porządek Przewodniczący Tadeusz Kosobudzki zamknął obrady.