Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

W dniach 3-4 czerwiec 2011 w Ośrodku Wypoczynkowym "Delfin" w Dąbkach odbyło się posiedzenie zarządu Polskiego Związku Warcabowego.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres od ostatniego posiedzenia.
 5. Uchwała w sprawie:
  • uzupełnienie składu, ukonstytuowanie się zarządu i wybór Prezydium,
  • zatwierdzenia licencji zawodniczych do nr ..,
  • zatwierdzenia licencji klubowych do nr ..,
  • przyjęcia w poczet członków,
  • przyjęcia uwag do sprawozdania merytorycznego za 2010 rok,
  • przyjęcie sprawozdania finansowego za 2010 rok,
  • zmian w regulaminach ramowych,
  • przyjęcie kalendarza imprez na 2012 rok,
  • przyjęcie polityki rachunkowości w PZWarc,
  • przyjęcie regulaminu pracy zarządu.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Posiedzenie otworzył i stwierdził prawomocność obrad Prezes Związku Tadeusz Kosobudzki. Na posiedzeniu byli obecni:Tadeusz Kosobudzki, Leszek Pętlicki, Sylwester Flisikowski, Marcin Grzesiak, Henryk Kulig, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Artymowicz oraz Przewodniczący Komisji Technicznej Bartosz Socha. Na posiedzeniu nieobecna/usprawiedliwiona Maria Bakuła. Na sekretarza jednogłośnie wybrano Sylwestra Flisikowskiego.

Ad. 2. Prezes przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu z jedną poprawką dotyczącą zawieszenia klubów. Zarząd po przeanalizowaniu uchwały 03/01/2011 z poprzedniego protokołu ustalił, aby przed zawieszeniem wysłać powiadomienie do klubów, których to dotyczy i ustanowił termin uregulowania spraw ze związkiem (w tym składek) do 31 lipca 2011.

Ad. 4. Członkowie zarządu przedstawili ustne sprawozdania ze swojej działalności za okres od ostatniego posiedzenia. Nie wniesiono uwag.

Ad. 5. Zarząd podjął następujące uchwały:

Uchwała nr 13/02/2011

Na podstawie § 19 Statutu PZWarc, po śmierci Wiceprezesa Stanisława Markowskiego zarząd uzupełnił swój skład. Wybór został dokonany z kandydatów, którzy wyrazili chęć pracy w zarządzie:- Magdy Pawłowskiej, Stanisława Urbanka, Cezarego Domińczaka, Edwarda Karpińskiego i Bartosza Sochy. Kandydaci Domińczak i Socha emailowo przedstawili programy swojego działania. Po zapoznaniu się z kandydaturami do zarządu jednogłośnie wybrano Bartosza Sochę.

Po uzupełnieniu składu zarząd się ukonstytuował:
Prezes – Tadeusz Kosobudzki,
Wiceprezes - Bartosz Socha,
Skarbnik - Maria Bakuła,
Sekretarz – Sylwester Flisikowski,
Członkowie zarządu: Leszek Petlicki, Marcin Grzesiak i Henryk Kulik.

Do Prezydium zarządu jednogłośnie wybrano: Tadeusza Kosobudzkiego, Bartosza Sochę i Leszka Pętlickiego.

Uchwała nr 14/02/2011

Zatwierdzono licencje zawodnicze do numeru 1176/2011.

Uchwała nr 15/02/2011

Zatwierdzono licencje klubowe do numeru 0056/2011.

Uchwała nr 16/02/2011

W poczet członków zwyczajnych PZWarc jednogłośnie przyjęto Klub Sportowy "Pętelka" Sekcja Warcabowo-Szachowa Działdowo.

Uchwała nr 17/02/2011

Jednogłośnie wniesiono uwagę przedstawioną przez prezesa do sprawozdania merytorycznego za 2010 rok. Zmiana dotyczyła zapisu dotyczącego drugiego w 2010 roku posiedzenia zarządu. Upoważniono prezesa do przedstawienia sprawozdania na forum Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Uchwała nr 18/02/2011

Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2010. Wobec nieobecności skarbnika Marii Bakuła upoważniono prezesa do przedstawienia sprawozdania na WZD PZWarc. Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu z WZD z dnia 04.06.2011 r.

Uchwała nr 19/02/2011

Jednogłośnie przyjęto zmiany do regulaminów ramowych przedstawione przez Marcina Grzesiaka. Zmienione regulaminy stanowią załącznik od nr 1a do nr 1j.

Uchwała nr 20/02/2011

Jednogłośnie przyjęto kalendarz imprez warcabowych na rok 2012, który jest dostępny na stronie w.warcaby.pl. Zgodnie z procedurami z lat ubiegłych na oferty organizacji imprez z kalendarza czekamy do 15 sierpnia 2011 roku.

Uchwała nr 21/02/2011

Na wniosek prezesa jednogłośnie przyjęto politykę rachunkowości w PZWarc przygotowaną przez księgową Marię Bakuła. Polityka jest załącznikiem nr 2.

Uchwała nr 22/02/2011

Jednogłośnie przyjęto regulamin pracy zarządu przygotowany przez Sylwestra Flisikowskiego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na wniosek prezesa zarządzono przerwę w posiedzeniu do następnego dnia, 04.06.2011 r. do godz. 10:00. Dnia 4 czerwca w Dąbkach wznowiono posiedzenia zarządu w następującym składzie, Tadeusz Kosobudzki, Bartosz Socha, Sylwester Flisikowski, Leszek Pętlicki, Marcin Grzesiak i Henryk Kulik.

Ad. 6. Wolne wnioski:

 • Zarząd postanowił zwrócić się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Delegatów o ograniczenie niezależności Kolegium Sędziów. KS w sprawach organizacyjnych podlegałoby zarządowi a w sprawach sędziowskich było jak dotychczas niezależne.
 • W odpowiedzi na skargę klubu UKS Pat Miejska Górka dotyczącą sprawy Szymona Niwczyka. zarząd zdecydował o przyznaniu Szymonowi pucharu i medalu za III miejsce w MMP w warcabach klasycznych, które odbyły się w Nowej Rudzie. Puchar i medal będą wręczone w trakcie najbliższych zawodów mistrzowskich.
 • Przyjęto jednogłośnie wniosek Leszka Pętlickiego, aby składający do PZWarc skargę wpłacał kaucję w wysokości 50zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu skargi kaucja będzie zwrócona.
 • Zarząd zlecił Bartoszowi Socha przygotowanie Regulaminu pracy Komisji Technicznej. Regulamin zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.
 • Zarząd zlecił Leszkowi Pętlickiemu przygotowanie na następne posiedzenie Regulaminu pracy Kolegium Sędziów.

Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku prezes zamknął posiedzenie zarządu, zapowiadając następne na koniec sierpnia 2011 r.


Protokół sporządził
Sekretarz PZWarc
Sylwester Flisikowski