Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 1. Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc. odbyło się 24 lutego w godzinach od 10 do 17. Obecnych było 20 delegatów, zgodnie z załączoną listą obecności. Obecni byli goście z Ministerstwa Sportu, Pan Andrzej Banasiak i Marek Stopczyński.
 2. Walne Zgromadzenie otworzył i do momentu wyboru Przewodniczącego obrad prowadził Prezes PZWarc Tadeusz Kosobudzki.
 3. Przedstawiciele Ministerstwa wręczyli Złotą Odznakę Jackowi Pawlickiemu za medialne wspieranie Memoriału Romualda Freya oraz brązową odznakę Zbigniewowi Myszukowi za propagowanie sportu warcabowego w swoim środowisku.
 4. Następnie prezes przeczytał porządek obrad i zaproponował dwa dodatkowe punkty do porządku obrad: dyskusja i zatwierdzenie Kodeksu Warcabowego oraz głosowanie nad zmianami w statucie. Porządek obrad przegłosowano jednogłośnie.
 5. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Stanisława Markowskiego, którego kandydaturę zatwierdzono jednogłośnie.
 6. Na sekretarza obrad jednogłośnie wybrano Sylwestra Flisikowskiego.
 7. Jednogłośnie wybrano komisję skrutacyjną w składzie:

  Jacek Sadowski,
  Feliks Kondracki,
  Edward Kozłowski.

 8. Do komisji uchwał i wniosków również jednogłośnie wybrano Leszka Łysakowskiego oraz Andrzeja Słapińskiego.
 9. Sprawozdanie z działalności zarządu w roku 2006 przedstawił prezes Tadeusz Kosobudzki (sprawozdanie otrzymali wszyscy obecni delegaci).
 10. Roczne sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik związku Leszek Pętlicki. (sprawozdanie otrzymał każdy z delegatów).
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Jarosław Suchecki (do wglądu na stronie związku). Przewodniczący w imieniu komisji wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium.
 12. Dyskusja na sprawozdaniami:

  - Jarosław Suchecki - zgłosił swoją rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  - Jacek Pawlicki - przedstawił problem rozdysponowania dofinansowanie do szkolenia kadry, zażądał wyjaśnienia w tej sprawie.

  - Tadeusz Kosobudzki wyjaśnił jak były rozdysponowane i na co przeznaczone pieniądze na szkolenie kadry w 2006 r.

  - Tadeusz Kosobudzki przedstawił wyjaśnienia dotyczące przebiegu kontroli przez Komisję Rewizyjną.

  - Leszek Pętlicki na posiedzeniu zarządu (23.02.2007) złożył rezygnację z pełnienia funkcji skarbnika związku. Zarząd rezygnację przyjął. Kol. Pętlicki pozostał członkiem zarządu.

  - Tadeusz Kosobudzki poinformował o przyjęciu przez zarząd rezygnacji Małgorzaty Skolimowskiej z funkcji członka zarządu PZWarc.

  - Tadeusz Kosobudzki poinformował, że jest wolne miejsce w zarządzie na funkcję skarbnika. Na zgromadzeniu nie zgłoszono żadnej kandydatury.

  - Jacek Pawlicki przedstawił uwagi do zarządu na temat nie wniesionych zmian w zarządzie PZWarc do Sądu Rejestracyjnego (nieaktualny KRS).

  - Jacek Pawlicki przedstawił uwagi do zarządu na temat szkolenia kadry w Mińsku Mazowieckim mówiąc "... zarząd nie uznał za stosowne poinformowania członków Związku, że Stanisław Markowski został trenerem kadry..." oraz, że zarząd nie poinformował członków wyznaczonych do kadry.

  - Jacek Pawlicki zgłosił wniosek o nieudzielaniu absolutorium obecnemu zarządowi oraz o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Delegatów i wyborze nowego zarządu.

  - Jacek Pawlicki zgłosił uwagi do regulaminu klubowego, który był ogłoszony z wcześniejszą, obowiązującą datą.

  - Jacek Artymowicz prosił prezesa o wymienienie punktów, które nie będą przygotowane z powodu późnego zgłoszenie terminu kontroli prze KR.

  - Tadeusz Kosobudzki, w odpowiedzi na wniosek J. Pawlickiego, wnioskował aby nie zwoływać nadzwyczajnego zgromadzenia delegatów tylko, jeżeli absolutorium nie zostanie udzielone wybory przeprowadzić podczas obecnego zjazdu.

  - Jacek Pawlicki przytoczył wyniki Ewy Minkiny i mówił o tym, że nie zrobiono nic, aby Ewa otrzymała stypendium sportowe.

  - Jacek Pawlicki poruszył temat ubezpieczenia kadry - związek powinien ubezpieczyć wszystkich kadrowiczów.

  - Tadeusz Kosobudzki poinformował o powołaniu szerokiej kadry do zatwierdzenia przez Ministerstwo Sportu., a także o tym, że wszyscy reprezentanci Polski którzy brali udział w ME i MŚ w 2006 byli ubezpieczeni przez związek

  - Stanisław Markowski przedstawił wyjaśnienie opisując cel i sens szkolenia kadry młodzieżowej, które przegotowuje. Przytoczył również, że póki co w Polsce nie ma trenerów z uprawnieniami - jest zaledwie kilku czy kilkunastu instruktorów.

  - Jacek Pawlicki zażądał merytorycznego wyjaśnienia na czym polegało szkolenie kadry

  - Stanisław Markowski - na zasadzie rozmowy z zawodnikami w jaki sposób się przygotowują do zawodów.

  - Przedstawiciel MSport Andrzej Banasiak - zażądał liczby członków związku oraz ilu delegatów jest na walnym, podkreślił że sprawą związku jest udział we współzawodnictwie, przygotowanie zasad współzawodnictwa oraz reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Podkreślił, że Ministerstwo nie chce ingerować w sprawy związku i że zarząd musi pracować zgodnie ze statutem. MSport chce wspierać szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego a związek ma obowiązek działać zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym. Podkreślił ważność posiadania licencji oraz zasad ich przyznawania. Stypendium sportowe zależy od wyników w kategorii seniorów lecz nic nie stoi na przeszkodzie aby składać wnioski w samorządach terytorialnych.

 13. Przy 5 głosach za 8 wstrzymujących się i 4 przeciw przyjęto iż absolutorium będzie udzielane w głosowaniu tajnym.
 14. Uchwałą walnego, w głosowaniu tajnym, udzielono absolutorium obecnemu zarządowi wynikiem: za 9 głosów, przeciw 5, głosów wstrzymało się 6.
 15. Dyskusja (sprawy różne):

  - Zbigniew Myszuk zgłosił uwagę na temat rozgrywania MMP "64". Wnosi aby mistrzostwa były rozgrywane przynajmniej przez trzy dni

  - Jacek Pawlicki ogłosił, że zbierze opinię wszystkich finalistów na temat odbytego szkolenia kadry w Mińsku Mazowieckim.

  - Jacek Pawlicki przedstawił uwagi do powołania kadry na MMŚ "64" w Berlinie np.: dlaczego Karol Dutkiewicz nie znalazł się w kadrze?

  - Jacek Pawlicki zgłosił zażalenie, że z tym zarządem nie może współpracować, prowadzenie rankingów nie jest wyjaśnione.

  - Tadeusz Kosobudzki w odpowiedzi kol. Pawlickiemu przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu zarząd odniósł się do propozycji KS i przyjął jej niezależność oraz powierzył prowadzenie ewidencji i rankingów zarówno w warcabach 100 jak i 64 polowych.

  - Tadeusz Kosobudzki przedstawił problemy związane z pracą w zarządzie. Członkowie zarządu są ludźmi, którzy pracują na etatach na utrzymanie swoich rodzin, praca w zarządzie jest społeczna i przede wszystkim z tego powodu trudno jest uzupełnić jego skład.

  - S. Polny wypowiedział się w sprawie ważności sprawozdań sędziowskich. Przedstawił uwagi do przyznawania kategorii stwierdzając, że przeprowadził kilkanaście turniejów i wysłał sprawozdanie tam gdzie trzeba a tylko dwa turnieje sklasyfikowano do przyznania kategorii bez wyjaśnienia.

  - Jan Kotek opowiedział o działalności CROSS-u i spytał dlaczego krytyka spada tylko na prezesa?

  - Jacek Pawlicki wyjaśnił zasady funkcjonowania sprawozdań z turniejów i wymagania od sędziów.

  - Tadeusz Kosobudzki zgłosił wniosek aby zarząd mógł podejmować pilne decyzje drogą e-mailową lub telefoniczną. Decyzje potwierdzane będą na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

  - Jan Artymowicz zgłosił swój sprzeciw na temat podejmowania decyzji przez Internet

  - Jacek Sadowski przytaczając statut stwierdził, że nie można dyskutować nad w/w propozycją. Nie jest to zgodne ze statutem.

  - Jacek Pawlicki stwierdził że nie wszyscy sędziowie składają sprawozdania. Przypomniał, że praca sędziego kończy się na złożeniu sprawozdania i wysłaniu go do KS i dopiero wówczas powinien otrzymać honorarium.

  - Zbigniew Myszuk zaproponował aby do III kat. przyznawać bezpośrednio po turniejach.

  - Tadeusz Kosobudzki zaproponował przyznanie diet dla członków zarządu i organizatorów imprez.

  - Jacek Pawlicki zapytał czy można wynagradzać np.: członków zarządu przykładowo dofinansowując udział w szkoleniach lub kursach?

  - Jarosław Suchecki zgłosił propozycję aby MP w grze aktywnej były impreza masową i nie obowiązywały licencje.

  - Jarosław Suchecki złożył wniosek o zmianie w statucie aby na walne było dwóch delegatów z klubu. (Wniosek przy 4 głosach za, 14 przeciw i 2 wstrzymujących odrzucono)

  - Jan Kotek przedstawił swoje uwagi do Kodeksu Warcabowego.

 16. Stanisław Markowski przedstawił zmiany do statutu.
 17. Uchwałą walnego: Jednogłośnie przyjęto zmiany do statutu, Jednogłośnie przyjęto Regulamin Komisji Rewizyjnej, Przyjęto Kodeks Warcabowy (przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się)
 18. Wolne wnioski:

  - Jacek Pawlicki stwierdził że sprawy kursów sędziowskich powinien prowadzić zarząd. Czas na przeprowadzenie kursu to ok. 40 godzin. KS zobowiązuje się do prowadzenia seminariów sędziowskich. Biorąc udział w takich seminariach będzie można podwyższyć klasę sędziowską.

  - Jacek Pawlicki przedstawił propozycję prowadzenie przez KS ewidencji oraz rankingów pod kilkoma warunkami, które zostały zatwierdzone przez walne:

  • Po otrzymaniu w formie elektronicznej listy zawodników z kategoriami i ilościami rozegranych partii w warcabach klasycznych KS po 30 dniach od momentu otrzymania dokumentów wyda listę rankingową.
  • Zjazd zobowiąże zarząd aby co kwartał do 15 (stycznia, kwietnia, lipca, października) wysłał do KS (osoby wyznaczonej) informacji o stanie opłat składek członkowskich, o stanie licencji sędziowskich, zawodniczych i klubowych.
  • KS będzie odpowiadało tylko przed walnym.

  - Jacek Pawlicki przedstawił informację z posiedzenia zarządu FMJD. Najważniejsze z nich to:

  • Marek Maćkowiak otrzymał tytuł sędziego FMJD,
  • jedna Polka ma prawo wystartować w MŚ w Jakucji w 2007,
  • w Jakucji będzie zebranie delegatów,
  • możliwa jest organizacja uniwersjady, MŚ studentów oraz spytał czy są chętni na zorganizowanie MŚ studentów?

  - Jan Artymowicz zgłosił chęć zorganizowania kursu sędziów proponując koszty wyżywienia i noclegu 35 zł. os/dzień.

  - Jarosław Suchecki zaproponował aby w MP "64" losować debiuty.

 19. Jednogłośnie przyjęto wnioski spisane prze Komisję Uchwał i Wniosków.
 20. Prezes podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
 21. Przewodniczący zamknął obrady.

Protokół napisał
Sylwester Flisikowski
sekretarz Polskiego Związku Warcabowego