Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

W dniu 18.02.2008 w Starym Licheniu odbyło się posiedzenie walnego zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego. W zebraniu udział wzięło 28 delegatów.

Na wstępie prezes Tadeusz Kosobudzki przywitał przybyłych gości oraz delegatów i przedstawił porządek obrad, który delegaci przyjęli jednogłośnie.

Na przewodniczącego obrad wybrano Stanisława Markowskiego, a na sekretarza Marcina Grzesiaka.

Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie : Jan Kotek oraz Eligiusz Jankowski.
Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : Stanisław Mazur oraz Leon Miklosik.

Delegatom przedstawiono następujące sprawozdania za 2008 rok:
· Prezes Tadeusz Kosobudzki przedstawił sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Warcabowego.
· Skarbnik Maria Bakuła przedstawiła sprawozdanie finansowe.
· Przewodniczący Komisji Technicznej Marek Ptak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Technicznej oraz szczegółowo omówił wdrażanie nowego oprogramowania ewidencyjno - sędziowskiego.
· Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Artymowicz przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Polskiego Związku Warcabowego wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi.
· Nie przedstawiono sprawozdania z działalności Kolegium Sędziowskiego.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami, w której udział brali między innymi: Ryszard Chącki, Jan Kotek, Stanisław Markowski, Jan Mamet, Mirosław Kobyliński, Marek Ptak i inni.

Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi.

Następnie Marek Ptak i Marcin Grzesiak przystąpili do omawiania zmian w Kodeksie Warcabowym zaproponowanych przez Komisję Techniczną. Wiele dyskusji wywołał punkt zmieniający zasady nadawania najniższych kategorii. Delegaci po naniesieniu zmian przyjęli Kodeks Warcabowy.

Na wniosek Prezesa delegaci przyjęli Strategię Rozwoju Dyscypliny Warcaby na lata 2008 - 2015.

W sprawach różnych dyskutowano m.in. na temat ożywienia pracy Kolegium Sędziów.

Delegaci przyjęli uchwałę Komisji Uchwał i Wniosków.

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący Markowski zamknął obrady.

Protokół sporządził
Marcin Grzesiak