Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności zarządu za 2008 rok.
 6. Roczne sprawozdanie finansowe PZWarc.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Kolegium Sędziowskiego.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Uchwała w sprawie absolutorium.
 11. Wybór Prezesa Związku.
 12. Wybór Zarządu.
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 14. Dyskusja (sprawy różne).
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego odbyło się 31 stycznia 2009 roku w godz. 11.30 – 18.00 w Domu Pielgrzyma ARKA, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń. Obecnych było 28 delegatów (na 42 członków związku).

Ad 1. Prezes Tadeusz Kosobudzki przywitał przybyłych gości oraz delegatów oraz stwierdził prawomocność obrad.

Ad 2. Prezes przedstawił porządek obrad, który delegaci przyjęli z niewielkimi poprawkami. Stanisław Markowski zaproponował utworzenie 3 komisji (zamiast 2), zaś Sylwester Flisikowski przyjęcie uchwalonego dzień wcześniej przez Zarząd Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc. Obie propozycje delegaci przyjęli jednogłośnie.

Ad 3. Na przewodniczącego obrad wybrano Stanisława Markowskiego, a na sekretarza Marcina Grzesiaka.

Ad 4. Wybrano:
· Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie: Janusz Kus, Eligiusz Jankowski oraz Jacek Grodecki,
· Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Stanisław Mazur oraz Sylwester Flisikowski,
· Komisję Wyborczą w składzie: Jarosław Libera oraz Jacek Stróżyk.

Ad 5 – 8. Delegatom przedstawiono następujące sprawozdania za 2008 rok (w załączeniu):
· Prezes Tadeusz Kosobudzki przedstawił sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Warcabowego.
· Skarbnik Maria Bakuła przedstawiła sprawozdanie finansowe.
· Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Artymowicz przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Polskiego Związku Warcabowego wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi.
· Nie przedstawiono sprawozdania z działalności Kolegium Sędziowskiego.

Ad 9. W dyskusji nad sprawozdaniami brali udział między innymi: Ryszard Chącki, Henryk Kulik, Stanisław Markowski, Jan Mamet, Juliusz Osiński, Marek Ptak, Andrzej Sosnowski i inni. Zgłaszane wnioski znalazły odzwierciedlenie w protokole Komisji Uchwał i Wniosków.

Ad 10. Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad 11. W wyborach na Prezesa PZWarc jedynym kandydatem był Tadeusz Kosobudzki, którego delegaci wybrany przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad 12. Kandydatami do objęcia funkcji w zarządzie byli: Stanisław Markowski (wiceprezes), Sylwester Flisikowski (sekretarz), Maria Bakuła (skarbnik), Henryk Kulik, Leszek Pętlicki, oraz Marcin Grzesiak (członkowie). Powyższe osoby zostały wybrane przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad 13. Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Jan Artymowicz, Feliks Kondracki, Adam Pryma, Stanisław Mazur oraz Danuta Skrzyńska. W przerwie obrad Komisja ukonstytuowała się. Przewodniczącym KR został Jan Artymowicz.

Ad 14. W tym punkcie dyskutowano między innymi na następujące tematy: modyfikacji systemu rozgrywek mistrzostw Polski w warcabach klasycznych, szkolenia sędziów i nadawania klas sędziowskich, wcześniejszej publikacji regulaminów imprez na stronie internetowej PZWarc, turniejów klasyfikowanych, Kolegium Sędziów.

Ad 15. Delegaci przyjęli uchwałę Komisji Uchwał i Wniosków (w załączeniu).

Po wyczerpaniu porządku obrady zostały zamknięte.

Protokół sporządził
Marcin Grzesiak

Przewodniczący obrad
Stanisław Markowski