Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego, które odbyło się 27 września 2009r. w Łodzi, ul. Zachodnia 21.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie z działalności zarządu za okres od ostatniego posiedzenia.
 4. Uchwała w sprawie:
  · zatwierdzenia licencji zawodniczych do nr 0946/2009,
  · zatwierdzenie kalendarza imprez PZWarc na 2010 rok,
  · współzawodnictwa w 2010 roku,
  · przyjęcia regulaminu finansowego na 2010 rok,
  · stanowiska w sprawie zmian w Kodeksie Warcabowym,
  · opinii w sprawie kandydatów do władz FMJD,
  · ukarania zawodników,
  · współpracy z sędziami warcabowymi.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie zarządu: T. Kosobudzki, M. Grzesiak, S. Flisikowski, L. Pętlicki, S. Markowski oraz H. Kulik. Nieobecni usprawiedliwieni: M. Bakuła.

Ad. 2. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. W sprawozdaniu z pracy członków zarządu za okres od ostatniego posiedzenia mówiono między innymi o:
· sytuacji finansowej związku,
· realizacji kalendarza,
· możliwości wejścia do systemu współzawodnictwa (ostateczna decyzja zapadnie do końca października)

Ad. 4. Podjęto uchwały w sprawie:

Uchwała nr 01/03/09

Zatwierdzono licencje zawodnicze do nr 0946/2009.

Uchwała nr 02/03/09

Rozstrzygnięto konkurs na organizatorów imprez oraz uchwalono kalendarz na 2010 rok dokonując w nim kilku korekt.

Uchwała nr 03/02/09

W związku z zadawalającą frekwencją w 2009 roku w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych oraz w Drużynowym Pucharze Polski Młodzików i Młodzików Młodszych w warcabach 100-polowych przywrócono dotychczasowe zasady rozgrywek i odstąpiono od planowanej na 2010 rok reformy (przyjętej wcześniej na posiedzeniu Zarządu w Markach w maju 2009).

Uchwała nr 04/03/09

Uchwalono regulamin finansowy na 2010 rok:

 1. Składka członkowska zapłacona:
  • do 30 czerwca - 200 zł,
  • po 30 czerwca - 250 zł.
 2. Składka członkowska dla klubów zrzeszających osoby niepełnosprawne zapłacona:
  • do 30 czerwca - 100 zł,
  • po 30 czerwca - 150 zł.
 3. Koszt licencji zawodniczej i licencji klubowej - 20 zł.
 4. Koszty związane z ewidencją turniejów - 1 zł od zawodnika.
 5. Składka sędziowska:
  • sędzia międzynarodowy - 50 zł,
  • sędzia z klasą państwową i z pierwszą klasą (kl. I) - 40 zł,
  • sędziowie pozostali - 30 zł.
 6. Wpisowe:
  • wpisowe w imprezach mistrzowskich jest dochodem związku.
  • zawodnicy niezrzeszeni i z klubów, które nie zapłaciły składki członkowskiej płacą podwójne wpisowe.
  • organizator na koszty organizacji imprezy otrzymuje 50% kwoty wpisowego.
 7. Koszty pośrednie imprezy mistrzowskiej nie powinny przekraczać 10% sumy kosztów bezpośrednich.
 8. Organizatorowi imprezy mistrzowskiej należy się dieta za każdy dzień pracy w wysokości 80 zł (netto).
 9. Koszt programu komputerowego do sędziowania:
  • dla sędziów PZWarc - 60 zł,
  • dla innych - 100 zł.
 10. Zarząd PZWarc każdorazowo określi kwotę, jaką organizator musi wpłacić na konto związku za zlecenie organizacji imprezy mistrzowskiej. Kwota nie powinna być wyższa niż 25% sumy otrzymanego dofinansowania.

Uchwała nr 05/03/09

W celu uniknięcia problemów interpretacyjnych Zarząd PZWarc ustosunkował się do treści trzech punktów Sprawozdaniu Komisji Wniosków i Uchwał WZD PZWarc (Stary Licheń, 2009.01.31), które budzące zastrzeżenia:

 • 03/09 - Wycofać z Kodeksu warcabowego punkt 6.2.3
 • 07/09 – Dodanie do Regulaminu KS punktu 2.5. W wyjątkowych umotywowanych sytuacjach kolegium sędziów podejmie decyzję o dopuszczeniu do szkolenia osoby bez III kat. Warcabowej i w takim przypadku nie obowiązuje punkt 2.3. Regulaminu KS
 • 08/09 – Dodanie do Regulaminu KS punktu 3.6. W wyjątkowych umotywowanych sytuacjach kolegium sędziów podejmie decyzję o nadaniu klasy sędziowskiej z pominięciem niektórych warunków uzyskania wyższej klasy.

Jednomyślnie zdecydowano się odesłać te wnioski do przeredagowania przez wnioskodawców, ze względu na ich złe merytoryczne przygotowanie. Propozycje zmian nie były wcześniej publikowane na internetowej stronie Związku, a co za tym idzie, nie było możliwości do ich wcześniejszej konsultacji. Z tego powodu Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc nie powinno głosować nad tymi wnioskami.

Treść wniosku 03/09 dotyczą punktu 6.2.3 z Rozdz. VII Kodeksu Warcabowego jest sprzeczna z Ustawą o Sporcie Kwalifikowanym. Wnioski 07/09 i 08/09 dotyczą „Regulaminu KS”. WZD PZWarc nie ma uprawnień do ingerencji w ten regulamin. KS jest autonomicznym organem Związku (KW, Rozdz. IV punkt 5).

Uchwała nr 06/03/09

Zdecydowano, że delegatem Polski na Walne Zgromadzenie FMJD będzie Leszek Pętlicki. PZWarc nie wystawia swojego kandydata w wyborach na Prezydenta ani na Wiceprezydenta FMJD, a decyzję w sprawie poparcia kandydatów zostawia delegatowi.

Uchwała nr 07/03/09

Na wniosek Prezesa, na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego zarząd ukarał Mateusza Piątka oraz Bartosza Lisieckiego - zawodników kadry na Mistrzostwa Świata Kadetów, które odbywały się w Korbach. W/w zawodnicy za odmowę gry w reprezentacji bez uzasadnienia zostali wykluczeni z kadry na okres do dnia 31 grudnia 2011.

Uchwała nr 08/03/09

 1. W imprezach mistrzowskich PZWarc sędziowie główni posługują się swoim programem do sędziowania CA Pro. W przypadkach szczególnych, wyjątkowo dopuszcza się sędziowanie przy pomocy programu innych sędziów.
 2. Koszty pracy sędziego muszą być opłacone.
  • sędziom imprez mistrzowskich (głównemu i rundowym) należy się zwrot kosztów podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sędziemu głównemu imprezy mistrzowskiej pracującemu ze swoim komputerem należy się dieta za każdy dzień pracy w wysokości 80 zł (netto),
  • sędziemu rundowemu imprezy mistrzowskiej należy się dieta za każdy dzień pracy w wysokości 50 zł (netto).
 3. Koszt diety sędziego głównego imprez mistrzowskich pokrywa związek.

Ad. 5. Podjęto następujące wnioski:

 1. Decyzję w sprawie zmian w systemie rozgrywek na 2010 rok odroczono do czasu rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Sportu o wejściu (lub nie) dyscypliny warcabów do systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży.