Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

1. System rankingowy.
Celem systemu jest przyznanie każdemu zawodnikowi, bez względu na płeć, uczestniczącemu w zawodach legalizowanych przez PZWarc. określonego kapitału punków (zwanego rankingiem), mającego odzwierciedlać jego siłę gry na tle pozostałych ocenianych zawodników.

2. Listy rankingowe.
2.1. Zawodnicy są ewidencjonowani w czterech grupach:
2.1.1. Lista rankingowa A: znajdują się na niej wszyscy zawodnicy, którzy na koniec okresu obliczeniowego mieli rozegranych minimum 30 partii z zawodnikami klasyfikowanymi. Jeżeli zawodnik nie rozegrał żadnej ocenianej partii w okresie 3 lat, zostaje przeniesiony do listy zawodników nieaktywnych.
2.1.2. Lista rankingowa B: znajdują się na niej wszyscy zawodnicy, którzy na koniec okresu obliczeniowego mieli rozegranych od 9 do 29 partii z zawodnikami klasyfikowanymi. Jeżeli zawodnik pozostający na liście B nie rozegrał żadnej partii z zawodnikami klasyfikowanymi w okresie 3 lat to zostaje z listy B przeniesiony na listę rankingową N.
2.1.3. Lista rankingowa N: znajdują się na niej zawodnicy nieaktywni, którzy będąc na liście rankingowej A lub B nie rozegrali żadnej ocenianej partii w okresie 3 lat. Po 10 latach nieaktywności zawodnik zostaje wykreślony z listy.
2.1.4. Lista techniczna: znajdują się na niej zawodnicy, którzy na koniec okresu obliczeniowego rozegrali od 1 do 8 partii z zawodnikami klasyfikowanymi. Jeżeli zawodnik z tej listy nie rozegrał w ciągu 3 lat żadnej partii z zawodnikami klasyfikowanymi, to zostaje z niej wykreślony. Lista nie podlega publikacji.
2.2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zawodnikach klasyfikowanych, należy przez to rozumieć zawodników, którzy znajdują się na liście rankingowej A, B lub N.

3. Publikacja list rankingowych.
3.1. Listy rankingowe publikowane są w okresach kwartalnych. Tydzień przed końcem kwartału listy będą zamykane, a nierozliczone turnieje przejdą do następnego kwartału z datą zatwierdzenia na jego pierwszy dzień.
3.2. Turniej jest zaliczany do określonego okresu zgodnie z datą jego zakończenia i do obliczeń przyjmowane są rankingi obowiązujące na ten właśnie dzień.

4. Obliczanie rankingów.
4.1. W obliczeniach uwzględnia się jedynie partie rozegrane z zawodnikami klasyfikowanymi.
4.2. Z każdego turnieju, meczu itp. oblicza się zawodnikom ich oceny rankingowe (ΔR).
ΔR= ½*k*(Wp-Wo)
gdzie:
Wp - wynik punktowy osiągnięty z zawodnikami klasyfikowanymi
Wo - oczekiwany z zawodnikami klasyfikowanymi obliczony na podstawie tabeli wartości oczekiwanych przy porównaniu z rankingiem zawodnika i średniego rankingu przeciwników w ocenianych partiach
k - współczynnik rozwoju,
Współczynnik rozwoju, jest używany jako czynnik stabilizujący w systemie: współczynnik rozwoju wynosi:
25 dla nowego gracza dla pierwszych 30 ocenianych partii;
15 po rozegraniu 30 ocenianych partii;
stałą wartość 10 od momentu, gdy gracz osiągnie (lub przekroczy) 2300;
4.3. Ilość rozegranych partii i zmiany rankingu są analizowane po każdym turnieju i współczynnik zmienności może ulegać zmianom w trakcie okresu obliczeniowego.
4.4. Nowy ranking zawodnika ustala się na koniec każdego okresu obliczeniowego, i obliczany jest na podstawie wzoru:
Nowy ranking = dotychczasowy ranking + ∑ΔR z okresu ocenianego
Zawodnik oceniany po raz pierwszy otrzymuje ranking wyjściowy 2100.
4.5. Nie mogą być brane pod uwagę partie, które były rozgrywane z tempem gry innym niż oficjalne (zgodnym z art. 6.1 Rozdziału II).