Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Polskiego Związku Warcabowego przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych na uprawianie warcabów

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz na podstawie par. 25 statutu Polskiego Związku Warcabowego Zarząd PZWarc. postanawia

§ 1

 1. Polski Związek Warcabowy jako jedyny jest uprawniony do wydawania decyzji dotyczących licencji zawodniczych na uprawianie warcabów.
 2. Zarząd PZWarc. może przyznać innym organom, w tym w szczególności Okręgowym Związkom Warcabowym, prawo do wydawania decyzji w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji.
 3. Posiadanie licencji na uprawianie warcabów stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez PZWarc. lub przez inne podmioty, którym stosowne uprawnienia zostały przekazane.
 4. Licencje przyznaje się osobom fizycznym uprawiającym bądź zamierzającym uprawiać warcaby w ramach rozgrywek wskazanych w ust.3 jako zawodnik profesjonalny lub jako zawodnik amator.
 5. PZWarc. prowadzi ewidencję przyznanych licencji.

§ 2

 1. Licencje osobom pełnoletnim przyznaje się na czas nieokreślony.
 2. Licencje osobom niepełnoletnim przyznaje się na okres nie dłuższy niż do dnia, w którym ukończą 18 lat.
 3. Licencje są przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej w drodze decyzji.
 4. Licencja jest odpłatna, w wysokości corocznie określanej przez zarząd i nie przekraczającej kosztów jej przyznania.

§ 3

 1. Zawodnik ubiegający się o przyznanie licencji skład wniosek będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Zawodnik klubu – członka PZWarc składa wniosek za pośrednictwem swojego klubu. Inni zawodnicy traktowani są jako zawodnicy niezrzeszeni.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania warcabów wydane przez uprawnionego lekarza,
  2. pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku osoby niepełnoletniej,
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania warcabów wymagane przez PZWarc.
  4. pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu PZWarc i kodeksu warcabowego, regulaminów i uchwał zarządu, przepisów międzynarodowych organizacji warcabowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  5. jednego zdjęcia formatu legitymacyjnego.

§ 4

 1. Kwalifikacje do uprawiania warcabów dla zawodników zrzeszonych poświadcza ich macierzysty klub podpisując (akceptując) wniosek.
 2. W przypadku zawodników niezrzeszonych, uprawnienia poświadczyć może:
  1. licencjonowany klub zrzeszony w PZWarc,
  2. dwóch pełnoletnich licencjonowanych zawodników,
  3. udokumentowanie startu w zawodach warcabowych.

§ 5

 1. Licencje są wydawane w formie karty plastikowej lub papierowej, której wzór określa załącznik nr 2.
 2. Wnioski rozpatruje i decyzje wydaje Prezes PZWarc. Decyzja wymaga potwierdzenia przez zarząd na najbliższym posiedzeniu.
 3. W przypadku pozbawienia na czas określony, zniszczenia lub zagubienia licencji oraz zmiany danych znajdujących się na licencji, ponowne przyznanie jest możliwe w trybie określonym w par. 3.

§ 6

 1. PZWarc nie wyda licencji w przypadku:
  • gdy wniosek nie jest kompletny,
  • gdy zawodnik jest ukarany karą dyscyplinarną uniemożliwiającą branie udziału we współzawodnictwie.

§ 7

 1. PZWarc może pozbawić licencji w przypadku:
  • odmowy gry w reprezentacji narodowej,
  • odmowy lub zaprzestania udziału w szkoleniu kadry i we współzawodnictwie sportowym,
  • odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.
 2. PZWarc pozbawia zawodnika licencji w przypadku:
  • stwierdzenia przez uprawnionego lekarza niezdolności do uprawiania warcabów,
  • rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji,
  • rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
  • przekroczenia przepisów antydopingowych.
 3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wiążą się wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana dopiero po zakończeniu tego postępowania.
 4. PZWarc prowadzi ewidencję decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji.

§ 8

 1. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od decyzji PZWarc przysługuje odwołanie (skarga) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 2. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2007 r.
 3. Zarząd PZWarc uchwałą nr 10/02/08 z dnia 28 czerwca 2008 znowelizował regulamin.