Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 12

 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Wniosek o takie postępowanie jest przyjmowany bez opłat.
 2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin i miejsce posiedzenia, zawiadamia zainteresowane strony i wzywa do ustosunkowania się do zarzutów na piśmie.

§ 13

 1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron.
 2. Przewodniczący organu może wyłączyć jawność posiedzenia.
 3. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutów po czym strony zgłaszają swoje wnioski i uwagi.
 4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego, jak również na podstawie innych dokumentów.
 5. Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa niejawną naradę, po czym wydaje orzeczenie.
 6. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie, nie bierze udziału w postępowaniu dyscyplinarnym.
 8. Niezwłocznie po naradzie następuje ogłoszenie orzeczenia.
 9. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

§ 14

 1. Odwołanie od orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne powinno być składane w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym strona została powiadomiona o rozstrzygnięciu sprawy.
 2. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości ½ wysokości podstawowej rocznej składki klubowej, która będzie zwrócona w wypadku jeśli odwołujący uzyska pozytywny dla siebie wynik.

§ 15

 1. Zarządy klubów, właściwe organy okręgowych związków warcabowych zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Warcabowego o wszystkich przypadkach nałożenia kar na zawodników, trenerów, działaczy i sędziów (okręgowe kolegia sędziów). Zawiadomienie powinno zawierać opis przyczyny ukarania oraz wysokość kary.
 2. Za niedopilnowanie tego obowiązku wymierza się karę.
 3. Wszelkie przewinienia mające wpływ na ewentualne dalsze komplikacje (np. udział w turniejach zawieszonych zawodników itp.) powinny być ogłaszane w wszelkich biuletynach informacyjnych, protokołach technicznych, wydawnictwach szczególnie dostępnych dla sędziów i organizatorów turniejów oraz na związkowej stronie internetowej.

§ 16

 1. Organa dyscyplinarne obowiązane są prowadzić ewidencję kar.
 2. Po upływie 3 lat od daty zakończenia kary na wniosek ukaranego kara może być wykreślona z ewidencji kar.
 3. Z chwilą skreślenia kary uważa się ją za niebyłą. Wykreślenia dokonuje organ, który karę orzekł.