Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 1

 1. Zawodnik w dyscyplinie warcaby, zwany dalej zawodnikiem, może brać udział w zawodach warcabowych tylko w zespole klubu, którego jest członkiem, do którego został zgłoszony i potwierdzony zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2

 1. Zawodnik może reprezentować inne kluby w rozgrywkach nie objętych systemem rozgrywek i kalendarza Polskiego Związku Warcabowego tylko na zasadzie wypożyczenia.
 2. Za zgodą macierzystego klubu i Polskiego Związku Warcabowego zawodnik może reprezentować barwy innych organizacji sportowych w zawodach organizowanych przez Polski Związek Warcabowy na zasadzie wypożyczenia.
 3. W tym przypadku pojęcie „inne organizacje sportowe” to takie, których działalność jest ograniczona do pewnej grupy społeczności. Przykład: kluby wchodzące w skład Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, itp.
 4. Wypożyczenia zawodnika można dokonać na minimum 3 miesiące z zachowaniem wszelkich obowiązków tak jak przy zmianie barw klubowych. Przepis o wypożyczeniu dotyczy wszystkich klubów zrzeszonych w Polskim Związku Warcabowym. Klub przyjmujący zawodnika na okres wypożyczenia powinien dokonać opłaty w wysokości:
  1. 1 składki klubowej na konto Polskiego Związku Warcabowego w przypadku wypożyczenia zawodnika z tytułem PZWarc (kandydat na mistrza, mistrz, arcymistrz).
  2. ½ składki klubowej na konto Polskiego Związku Warcabowego w przypadku wypożyczenia zawodnika z I lub II kategorią.
 5. Dopiero po dokonaniu wszelkich formalności i wpłacie na konto Polski Związek Warcabowy w trybie administracyjnym wydaje decyzję zatwierdzającą.
 6. Zmiany barw klubowych zawodników zagranicznych dokonuje się według niniejszego regulaminu.

§ 3

 1. Zawodnik deklaruje członkostwo w danym klubie przez podpisanie deklaracji członkowskiej według obowiązującego wzoru. Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
  1. pisemna zgoda rodziców, – gdy zawodnik nie ukończył 18-tego roku życia,
  2. kserokopię aktualnej licencji zawodniczej w dyscyplinie sportu WARCABY,
  3. oświadczenia, że zawodnik nie jest członkiem innego klubu warcabowego, oświadczenia, że reprezentuje klub wymieniony w punkcie 2 i 3 - § 2 lub zaświadczenia o zwolnieniu z poprzedniego klubu.
 2. Przyjęcie od zawodnika podpisanej deklaracji członkowskiej bez zezwolenia z poprzedniego klubu jest niedopuszczalne.
 3. W klubie przy przyjęciu nowego członka powinna być sporządzona umowa mówiąca o tym na jaki termin zawodnik został przyjęty do klubu. Po terminie wymienionej umowy zawodnik bez ograniczeń może przejść do innego klubu. Umowa powinna być sporządzona minimum na 6 miesięcy i kończyć się w przeddzień miesięcznego okresu zmian barw klubowych, chyba, że wygaśnięcie umowy nastąpiło w związku z likwidacją klubu.

§ 4

 1. Zmiany barw klubowych mogą występować tylko i wyłącznie w okresie 01 – 31 stycznia danego roku za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w § 5 i 6. Możliwe jest przejście zawodnika poza określonym terminem tylko po wpłaceniu na konto Polskiego Związku Warcabowego przez klub pozyskujący zawodnika opłaty w wysokości 1 – krotnej podstawowej składki rocznej klubowej pod warunkiem, że wcześniej oba kluby opłaciły składkę klubową. W tym okresie klub zobowiązany jest przesłać aktualny wykaz członków klubu do Polskiego Związku Warcabowego.
 2. Zarząd klubu, do którego zamierza przejść zawodnik, na pisemny wniosek zawodnika jest zobowiązany wystąpić na piśmie do macierzystego klubu zawodnika z wnioskiem o zmianę jego barw klubowych. Nie obowiązuje to w przypadku jeśli zawodnik wcześniej otrzymał zwolnienie z klubu na piśmie.
 3. Zarząd macierzystego klubu zawodnika, do którego wpłynął wniosek o zmianę barw klubowych, rozpatruje go zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 4. W przypadku, gdy macierzysty klub podjął negatywna decyzję, ma obowiązek skreślić zawodnika z listy swoich członków i wystąpić do zarządu Polskiego Związku Warcabowego o pozbawienie zawodnika licencji zawodniczej chyba, ze zawodnik w dalszym ciągu zamierza reprezentować macierzysty klub.
 5. Zawodnik, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym w punkcie 4 obowiązuje roczna karencja, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę barw klubowych. Karencja polega na zawieszeniu prawa reprezentowania barw klubowych we wszystkich zawodach sportowych oraz występowania w nich jako zawodnik niezrzeszony. Karencja może być w wyjątkowych sytuacjach zmniejszona do 6 miesięcy, ale decyzje tę podejmuje zarząd klubu w formie uchwały. Po tym okresie zawodnik może reprezentować dowolny klub zgłaszając wniosek według obowiązującego regulaminu.
 6. Każda decyzja odnośnie zawodników przyjmowanych lub wypożyczanych podejmowana przez Polski Związek Warcabowy powinna być rozpatrywana w trybie administracyjnym bez zwoływania zarządu. We wszelkich wątpliwych sprawach sprawę rozpatruje zarząd lub odpowiedni inny organ związku.

§ 5

 1. Klub zobowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w razie:
  1. powołania do zasadniczej służby wojskowej (na czas jej trwania),
  2. podjęcia przez zawodnika nauki w szkole wyższej w systemie stacjonarnym (na okres studiów – z dniem otrzymania legitymacji studenckiej).
 2. Zawodnik po skończeniu zwolnienia okresowego zobowiązany jest powrócić do klubu, z którego uzyskał zwolnienie i reprezentować barwy tego klubu.

§ 6

 1. Klub musi zwolnic zawodnika, gdy:
  1. migruje (zawodnik pełnoletni),
  2. migrują przedstawiciele ustawowi (zawodnik niepełnoletni).

§ 7

 1. Klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej może żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.
 2. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej, finansowej lub rzeczowo-finansowej.
 3. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby w drodze pisemnego porozumienia.
 4. W razie ewentualności minimum transferu ustala zarząd Polskiego Związku Warcabowego stosownym załącznikiem do tego regulaminu.
 5. Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika nie mogą być wypłacane z funduszy pochodzących ze środków budżetowych.

§ 8

 1. Z dniem wejścia niniejszego regulaminu tracą moc dotychczasowe przepisy Polskiego Związku Warcabowego dotyczące zasad i trybu potwierdzania zawodników oraz zmiany barw klubowych niezgodne z regulaminem.
 2. Okręgowe związki warcabowe oraz kluby obowiązane są dostosować swoje przepisy wewnętrzne do postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku po zatwierdzeniu przez zarząd Polskiego Związku Warcabowego Uchwałą Nr 25/04/07 na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2007.