Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 17

 1. Na prawomocne orzeczenia dyscyplinarne podjęte przez uprawnione organy Polskiego Związku Warcabowego przysługuje skarga, która może być wniesiona do Zarządu Polskiego Związku Warcabowego w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
 2. Środek zaskarżenia może być wniesiony, gdy uprawniony podmiot zarzuca rażące naruszenie prawa, regulaminów i innych przepisów Polskiego Związku Warcabowego.
 3. Środek zaskarżenia wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję w ostatniej instancji. Organ ten winien w ciągu 7 dni przesłać powyższy środek zaskarżenia Zarządowi Polskiego Związku Warcabowego wraz ze swoim stanowiskiem.

§ 18

 1. Warunkiem rozpoznania środka zaskarżenia jest wniesienie go w terminie oraz złożenie do Polskiego Związku Warcabowego kaucji (1/2 wysokości rocznej składki klubowej), której zwrot następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania.

§ 19

 1. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń organów dyscyplinarnych Zarząd Polskiego Związku Warcabowego wymierza kary:
  • wobec klubów – karę pieniężną do 10 – krotnej wysokości rocznej składki klubowej, zakaz dokonywania transferów, przeniesienie do niższej klasy rozgrywkowej, zawieszenia lub wykluczenia z Polskiego Związku Warcabowego.
  • wobec zawodników, trenerów, działaczy i sędziów – dyskwalifikacja do 1 roku.

§ 20

 1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Warcabowego Nr 15/02/07 na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2007 i obowiązuje od dnia 01 lipca 2007 roku.