Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Polskiego Związku Warcabowego przyznawania i pozbawiania licencji klubowych na uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym w dyscyplinie warcaby

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz na podstawie par. 25 statutu Polskiego Związku Warcabowego Zarząd PZWarc. postanawia

§ 1

 1. Polski Związek Warcabowy jako jedyny jest uprawniony do wydawania decyzji dotyczących licencji klubowych na uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym w dyscyplinie warcaby, zwanej dalej licencją.
 2. Zarząd PZWarc. może przyznać innym organom, w tym w szczególności Okręgowym Związkom Warcabowym, prawo do wydawania decyzji w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji.
 3. Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZWarc. lub przez inne podmioty, którym stosowne uprawnienia zostały przekazane.
 4. Licencje przyznaje się klubom uprawiającym bądź zamierzającym uprawiać warcaby w ramach rozgrywek wskazanych w ust. 3.
 5. PZWarc. prowadzi ewidencję przyznanych licencji.

§ 2

 1. Licencje przyznaje się na czas nieokreślony.
 2. Licencje są przyznawane na wniosek zainteresowanego klubu w drodze decyzji.
 3. Wnioski rozpatruje i decyzje wydaje Prezes PZWarc. Decyzja wymaga potwierdzenia przez zarząd na najbliższym posiedzeniu.
 4. Licencja jest odpłatna, w wysokości corocznie określanej przez zarząd i nie przekraczającej kosztów jej przyznania. Kserokopię wpłaty należy załączyć do wniosku.

§ 3

 1. Klub ubiegający się o przyznanie licencji składa wniosek będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu,
  2. odpis statutu lub umowy spółki – w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba prawna albo klubu sportowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej.
  3. Par. 3 ust. 2 nie dotyczy klubów - członków PZWarc.

§ 4

 1. Licencje są wydawane w formie karty plastikowej lub papierowej, której wzór określa załącznik nr 2.
 2. W przypadku pozbawienia, zniszczenia lub zagubienia licencji oraz zmiany danych znajdujących się na licencji, ponowne przyznanie jest możliwe w trybie określonym w par. 3.

§ 5

 1. PZWarc nie wyda licencji w przypadku:
  • gdy wniosek nie jest kompletny,
  • gdy klub jest ukarany karą dyscyplinarną uniemożliwiającą branie udziału we współzawodnictwie.

§ 6

 1. PZWarc może pozbawić licencji, jeżeli przez okres kolejno następujących 3 lat klub sportowy lub żaden z zawodników zrzeszonych w tym klubie nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym.
 2. PZWarc może pozbawić licencji w przypadku:
  • rażącego nieprzestrzegania przepisów warcabowych i zasad sportowej rywalizacji,
  • przekroczenia przepisów antydopingowych.
 3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wiążą się wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana dopiero po zakończeniu tego postępowania.
 4. PZWarc prowadzi ewidencję decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji.

§ 7

 1. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od decyzji PZWarc przysługuje odwołanie (skarga) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 2. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2007 r.