Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Przyznawania i Pozbawiania Licencji Sędziego Warcabowego

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Warcabowego w dniu 15 grudnia 2006 na podstawie decyzji Zarządu Polskiego Związku Warcabowego, który całość spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji sędziego warcabowego przekazał Kolegium Sędziów. Regulamin opracowano z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz.1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448).

 1. Licencję sędziego warcabowego można otrzymać wyłącznie na podstawie własnoręcznie podpisanego wniosku skierowanego do Kolegium Sędziów PZWarc.
 2. Wniosek stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu.
 3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia opłaty sędziowskiej na konto PZWarc, na dany rok kalendarzowy w wysokości zgodnej z odrębnymi przepisami PZWarc.
 4. Licencję sędziego może otrzymać tylko osoba, która posiada klasę sędziowską w rozumieniu odrębnych przepisów PZWarc.
 5. W przypadku wątpliwości co do posiadania klasy sędziowskiej przez wnioskującą osobę, Kolegium ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających zdobycie klasy sędziowskiej.
 6. Kolegium może odmówić wydania licencji jeżeli:
  1. nie dostarczono wszystkich wymaganych dokumentów,
  2. osoba nie posiada klasy sędziowskiej lub posiadania takiej klasy nie może w sposób wiarygodny udokumentować,
  3. w chwili rozpatrywania wniosku osoba ta ma nałożoną karę dyskwalifikacji przez PZWarc.
 7. Licencji sędziego można pozbawić gdy osoba przestała spełniać wymagania o których jest mowa w oświadczeniu podpisanym na wniosku.
 8. Licencja ulega automatycznemu zawieszeniu gdy:
  1. PZWarc lub jakikolwiek jego organ nałożył na sędziego karę dyskwalifikacji - na czas trwania tej dyskwalifikacji,
  2. Sędzia nie ma wniesionych opłat na rok bieżący – do czasu wniesienia opłat.
 9. Za wszelkie skutki wynikające z sędziowania zawodów bez posiadania licencji lub sędziowania w okresie gdy licencja z mocy art. 8 tego regulaminu uległa automatycznemu zawieszeniu odpowiada tylko i wyłącznie ten sędzia.
 10. Licencja jest ważna do końca roku kalendarzowego w którym została wydana i ulega automatycznemu przedłużeniu z chwilą wniesienia rocznej opłaty sędziowskiej do PZWarc.
 11. Na decyzję Kolegium Sędziów Polskiego Związku Warcabowego o odmowie wydania lub o pozbawieniu licencji sędziego warcabowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Załączniki:
Pobierz (reg_lic_sedz_2.pdf)reg_lic_sedz_2.pdf