Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 5

 1. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo ( w tygodniach, miesiącach lub latach) lub ilościowo (określona ilość meczy).
 2. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczy lub czasowo musi być wykonana w kolejnych meczach rozgrywek ligowych, pucharowych zgodnie z zasadami ustalonymi podczas orzekania kary.
 3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością zawodów, nie wykonana w danym sezonie, roku, zostaje przeniesiona na nowy sezon. W przypadku, gdy zawodnik przechodzi do innej klasy rozgrywek lub innego klubu karę odbywa w nowej klasie rozgrywek lub klubie.
 4. Wykonanie kary dyskwalifikacji czasowej można zawiesić na okres od 6 do 12 miesięcy, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.
 5. Zawieszona kara dyskwalifikacji podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszenia popełnione zostało podobne rodzajowo przewinienie.
 6. Ukaranie zawodnika jednorazowo żółtą kartką jest traktowane jako ostrzeżenie i nie powoduje innych kar.
 7. Kary wymierzone czasowo lub liczbą spotkań mogą być czasowo darowane, obniżone, względnie zawieszone tylko przez organ, który wydał prawomocne orzeczenie lub organ nadrzędny w przypadkach, kiedy jednocześnie spełnione są warunki:
  • odbycia co najmniej połowy kary,
  • zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego.
 8. Kara dyskwalifikacji na określony typ lub miejsce zawodów polega na zakazie udziału w pewnym rodzaju imprez warcabowych np. zakazie udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, zakazie udziału w mistrzostwach określonego województwa lub zakazie udziału w zawodach organizowanych w określonej miejscowości.
 9. Przewinienia sędziów, w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych decyzji podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Polskiemu Kolegium Sędziów Warcabowych i ich zakres kar może być szczegółowo określony w załączniku do niniejszego regulaminu. Decyzje PKSW w sprawach przepisów gry są ostateczne.
 10. Karę pieniężną nakłada się w wysokości:
  • dla klubów – od 100 zł do 2000 zł -  odpowiednio 25 do 500 Euro w zależności od obowiązującej w Polsce waluty lub od ½ do 10 – krotnej  wysokości podstawowej rocznej składki klubowej,
  • dla osób fizycznych – od 40 zł. do 400 zł. -  odpowiednio 10 do 100 Euro lub 1/5 do 2-krotnej  wysokości podstawowej rocznej składki klubowej.
  • dla sędziów – w wysokości ekwiwalentu sędziowskiego lub do 2-krotnej  wysokości podstawowej rocznej składki klubowej.
 11. Nakładając karę pieniężną organ orzekający karę powinien wnikliwie zbadać sytuację finansową danego podmiotu, osoby, w przeciwnym wypadku powinien orzec inną karę. Również na wniosek ukaranego powinien zmienić karę pieniężną na inną ustaloną nawet bez orzekania przez organ orzekający karę jeśli ukarany sam podda się karze ustalając jej wymiar ale adekwatny do wykroczenia. Jeśli nie dojdzie do porozumienia organ orzekający karę sam ustala karę zastępczą.
 12. W przypadku wielokrotnego powtarzania się przewinień i wykroczeń wymierzana kara dyskwalifikacji może zostać przedłużona do kary dyskwalifikacji dożywotniej.