Polski Związek Warcabowy

Federation Polonaise du Jeu de Dames

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Polskiego Związku Warcabowego powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Związku oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 2

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym na 4-letni okres kadencji ( do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej) i składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i dwóch członków.
 2. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących - w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby swych członków.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Związku.

§ 3

 1. Praca członków Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.

§ 4

 1. Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Związku pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 5

 1. Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 6

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Związku.
 2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Związku z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami władz.
 3. Komisja Rewizyjna po dokonaniu kontroli przedstawia jej wyniki i wnioski Zarządowi PZWarc, który powinien nie zwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni, ustosunkować się do nich, po tym terminie Komisja Rewizyjna może skierować wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc.
 4. Jeśli Zarząd PZWarc. nie zwoła Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc. w przeciągu dwóch miesięcy od daty przedstawienia wniosku w tej sprawie, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc, w przeciągu następnych dwóch miesięcy.
 5. Komisja Rewizyjna może wystąpić z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także ma prawo zwołania Zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 6. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów i zgłasza wnioski o udzielenie ( lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.

§ 7

 1. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. Zebrania Komisji Rewizyjnej mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W Zebraniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 8

 1. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy również spoza Związku.

§ 9

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 10

 1. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół wg ogólnie przyjętych zasad.
 2. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
 3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

§ 11

 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc (uchwalony 24.02.2007).